Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej urzad.gminapcim.pl

Urząd Gminy Pcim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Urząd Gminy Pcim.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2023-07-23.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2024-03-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Zofia Woźnica,

zofia.woznica@pcim.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

12 274 80 50 wew. 38
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Pcim

Pcim 563
32-432 Pcim

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Można skorzystać z miejsca parkingowego, o niestandardowych wymiarach, przy wejściu głównym Urzędu Gminy Pcim oraz z miejsca parkingowego o prawidłowych wymiarach, które znajduje się za Ośrodkiem Zdrowia w Centrum Pcimia.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 5%.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 150 centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem głównym do urzędu znajduje się niewielka przestrzeń, gdzie po prawej stronie jest kasa pełniąca również funkcję punktu informacyjnego. Obok kasy z prawej strony znajduje się tablica informacyjna o rozkładzie pokoi. Na wprost wejścia, w odległości ok 6 metrów są schody prowadzące do kolejnych pięter. Przed schodami jest pole uwagi. Z lewej strony pod ścianą znajduje się stolik z krzesłami. Za stolikiem znajduje się niewielki przedsionek, a w nim dwoje drzwi. Do pokoju numer 3 gdzie załatwisz sprawy związane m.in. z ewidencją ludności i wyrabianiem dowodu osobistego, oraz do pokoju nr 4 – Pełnomocnika ds osób niepełnosprawnych, gdzie można uzyskać pomoc w Polskim Języku Migowym, jak również można załatwić wszystkie sprawy związane z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w obok kasy na parterze i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się Dla osób ze szczególnymi potrzebami w pokoju nr 4 na parterze

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Pomieszczenia

 • Około 20% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępna toaleta znajduje się na parterze za kasą
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

 • Kiedy śmieci – kiedysmieci.info

Dodatkowe informacje

 • W Urzędzie Gminy Pcim jest 6 pętli indukcyjnych, każde pomieszczenie jest oznakowane odpowiednim piktogramem.

  Urząd zapewnia również wsparcie osobom z niepełnosprawnością wzroku, dzięki odpowiednim lupom, wystarczy wskazać taką potrzebę.

  Osoby niewidome, które znają alfabet Braille’a znajdą informacje o numerze pokoju nad klamką, a także na tabliczkach przy każdym pokoju, tam również jest informacja dotycząca referatu. Dodatkowo na poręczach schodów znajdują się nakładki z informacją numeru piętra, na którym się znajdują.

  Osoby głuche, które porozumiewają się za pomocą Polskiego Języka Migowego mogą skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w pokoju nr 4. Mogą również napisać sms na numer 576 022 662

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w
  Generatorze Deklaracji Dostępności..