Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Szkody w gospodarstwach rolnych

Realizacja spraw z zakresu szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych NZA – Niekorzystnymi Zjawiskami Atmosferycznymi: Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Prowadzący sprawę:
Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska, pok. 11, tel. 12 2748050 w. 18

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.2015, poz. 187 ze zm.)
Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Wymagane dokumenty:
Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie – w formie wniosku – o wystąpieniu szkód Urząd Gminy w Pcimiu – właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).
Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik rolnika do wniosku), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód. W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Miejsce złożenia:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pcimiu. Pomoc w wypełnieniu wniosku świadczy Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska, pok. 18, tel. 12 2748050 w. 18

Termin załatwienia sprawy:
Producent rolny składa wniosek wraz z załącznikami, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gminie właściwej na położenie gospodarstwa. Wójt Gminy Pcim po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Przez n.z.a. – niekorzystne zjawisko atmosferyczne należy rozumieć suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięciem się ziemi lub lawinę, którym objęty jest pewien obszar, najmniej sołectwo, na którym znajduje się gospodarstwo w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna.
Za podmiot dotknięty n.z.a. uważa się osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej – prowadzącą działalność określoną w wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych i inwestycyjnych.
Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód. W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
W przypadku, gdy gospodarstwo rolne położone jest na terenie kilku województw i szkody powstały na terenie więcej niż jednego województwa, protokół zbiorczy z szacunku szkód sporządza komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród województw, w których wystąpiły szkody. W przypadku gdy większa część gospodarstwa położona jest poza terenem województwa małopolskiego, zainteresowany rolnik po otrzymaniu protokołów z szacunku szkód z terenu województwa małopolskiego, przekazuje je do gminy spoza terenu województwa małopolskiego na obszarze, której położona jest największa część gospodarstwa dotknięta n.z.a. celem sporządzenia zbiorczego protokołu szkód.
Więcej informacji w sprawie na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: http://bip.malopolska.pl/muw/Article/get/id,945869.html