Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Sprzedaż alkoholu

Realizacja spraw z zakresu zezwolenia na sprzedaż alkoholu: Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Aby sprzedawać konkretny rodzaj alkoholu należy mieć odpowiednie zezwolenie. O udzielenie właściwego zezwolenia ubiega się przedsiębiorca prowadzący lub chcący prowadzić na terenie gminy placówkę detaliczną lub gastronomiczną ze sprzedażą detaliczną napojów alkoholowych.

Są trzy rodzaje zezwoleń:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) przedmiot działalności gospodarczej;

5) adres punktu sprzedaży;

6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa
art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669).

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA

I.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% – 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3) 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
II.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5%- 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
III.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości o których mowa wyżej wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie I.

T E R M I N Y

 do 31 stycznia:

1. Złożenie pisemnego oświadczenia o wartości poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

W oświadczeniu podaje się kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatków od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

2. wniesienie I raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym.

do 31 maja :

wniesienie II raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

do 30 września:

wniesienie III raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia , co oznacza, iż wykonanie wskazanych czynności musi nastąpić „DO” danego dnia i nie ma możliwości ich przesunięcia.

do 14 dni :

należy zgłosić wszelkie zmiany danych zawartych w zezwoleniuw tym również informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym zakresie.

  Zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

  Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

  Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2277)

 

Sprawę załatwia: Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska, pok. 18, tel. 12 274 80 50 wew. 18.

 

OŚWIADCZENIA O ROCZNEJ WARTOŚCI SPRZEDANEGO ALKOHOLU

 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorca posiadający ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu obowiązany jest co roku do składania oświadczenia o wartości jego sprzedaży.

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wartość sprzedaży oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń)    w danym roku kalendarzowym.

W zależności od tego, czy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustalone przepisami progi, sprzedawcy wnoszą opłatę podstawową lub podwyższoną.

I. OPŁATA PODSTAWOWA – pobierana gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim progu ustawowego, wynosi dla napojów alkoholowych o zawartości:

  •  do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł
  •  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł
  •  powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2 100,00 zł

b)     OPŁATA PODWYŻSZONA– wnoszona jest gdy sprzedaż przekroczy ustawowy próg. Wynosi dla napojów alkoholowych o zawartości :

  •  do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
  •  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
  •  powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

Ważne: zgodnie z przepisami, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia najpóźniej do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Termin składania oświadczen oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia, co oznacza, iż wykonanie wskazanych czynności musi nastąpić „DO” danego dnia i nie ma możliwości ich przesunięcia.

Dodatkowe informacje:

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.

Obowiązkiem organu gminy w takim przypadku jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia, które następuje z mocy prawa w związku z niezłożeniem przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia oraz niedokonaniem stosownej opłaty do 31 stycznia br.

Jednakże przed upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, przedsiębiorca może złożyć spóźnione oświadczenie lub wnieść spóźnioną ratę opłaty wraz      z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% należnej rocznej opłaty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 .

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu – przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Opłatę wnosi się do kasy Urzędu Gminy Pcim lub na rachunek :
Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001 (z zapisem: opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 165 z późn. zm.)