Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Łowiectwo – szkody łowieckie

Opis informacji z zakresu szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych: Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska

 

Procedura zgłaszania szkód łowieckich
Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłaszają, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego:
1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
– poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
– w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.
Gmina nie jest instytucją, która z mocy ustawy uczestniczy zarówno w procesie szacowania szkód jak i ich dalszego procedowania.

Wniosek (znajduje się również w innych formatach poniżej, w sekcji “Załączniki”) o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego – Wykaz obwodów łowieckich na terenie Gminy Pcim:
78, 79 KŁ Orzeł – Stanisław Boczkaja,  e-mail: stanislaw.boczkaja@gmail.com
82 WKŁ Świt – Stanisław Zębol 607 612 197
83 K.Ł. Puszcza – Andrzej Uhl 604 402 042
84 KŁ Ryś – Zelek Rafał 721 634 654
85 K.Ł. Ciecień – Marek Buraczek 508 920 996
86 KŁ Jeleń – Piotr Figuła 783 080 582
111 KŁ Groń – Nieciąg Grzegorz 662 210 532
181 KŁ Sokół – Marek Szklarski 603 122 558
Obwody łowieckie dostępne są pod odnośnikiem: https://krakow.pzlow.pl/kola-lowieckie/obwody-lowieckie/

Mapa obszarów działania poszczególnych kół łowieckich

Szacowanie szkody składa się:
1) oględzin;
2) szacowania ostatecznego;
Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół. Członkowie zespołu, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Odszkodowanie nie przysługuje m.in. za:
– szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
– szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
– szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;

Odszukanie działki (miejsca wystąpienia szkody) możliwe na stronie https://mapymalopolski.pl/ (wybierz obwody łowieckie)

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 776).


Infografika opisująca sposób postępowania ze zwierzętami leśnymi

Wiosną, przyroda budzi się do życia i w świecie zwierząt na świat przychodzą młode osobniki. Lasy Państwowe jak co roku apelują o zachowania rozwagi w podejmowaniu decyzji o zabraniu młodego ptaka czy sarny, które sprawiają wrażenie porzuconych lub rannych. Często zatroskani o los porzuconych młodych zwierząt podejmujemy działania udzielenia im pomocy, zawsze przed podjęciem takiej decyzji, należy rozejrzeć się dookoła, a przede wszystkim znać zwyczaje zwierząt, które chcemy ratować.

Przypominamy, że znalezionego przypadkowo dzikiego, łownego zwierzęcia nie należy absolutnie dotykać aby nie przekazać mu swojego zapachu, karmić oraz chwytać. Najlepiej  pozostawić je w spokoju, ominąć w bezpiecznej odległości, zachowując się bardzo cicho i spokojnie.  

Najlepszą ochroną młodych zwierząt jest kamuflaż. Młode nie wydziela intensywnego zapachu, mało się porusza i ma maskujące ubarwienie, co zapewnia mu ochronę oraz zwiększa szansę na przeżycie. Ciągła obecność dorosłych zwierząt w pobliżu zagraża młodym i ściąga uwagę drapieżników. Matka dyskretnie obserwuje młode, a zbliża się do nich tylko na czas karmienia wszystko po to, żeby nie przekazać młodym swojego zapachu.

W przypadku znalezienia zwierzęcia na terenie Gminy Pcim, które wymaga pomocy – jest ranne, należy skontaktować się z tutejszym urzędem lub Policją. A w przypadku znalezienia zwierzęcia w lesie należy zadzwonić do Nadleśnictwa bądź właściwego Koła Łowieckiego.

Apelujemy – pomagajmy tak, aby nie zaszkodzić. Najważniejsze w takich przypadkach jest dobro zwierząt. Kontaktujmy się z osobami/instytucjami, które są odpowiedzialne za fachową pomoc.

Dzik powoduje największe zniszczenia na terenach zabudowanych. Kiedy dostanie się do ogrodu, może nie tylko stratować grządki i rabaty, ale też zryć trawnik czy nawet zdewastować elementy małej architektury. Przestraszone zwierzę stanowi też zagrożenie dla człowieka.

Najlepszym zabezpieczeniem naszej posesji jest ogrodzenie.
Dzik ryje w ziemi, zatem dobrze jest zrobić podmurówkę, która zapobiegnie podkopaniu.

Do wędrówek pod ludzkie domy zachęca dziki przede wszystkim łatwość zdobycia tam pożywienia. Kuszą je nie tylko warzywa w ogródku, ale i pozostawione na zewnątrz śmieci.Trzeba też pomyśleć o zabezpieczeniu przydomowych śmietników.

Jeśli pod nasze okna pochodzą sarny lub inne jeleniowate – potrzebujemy wysokiego ogrodzenia. Sarny są bowiem w stanie przeskoczyć nawet znaczne przeszkody.
Minimalna wysokość przęseł, jaka może zniechęcić te zwierzęta, to 1,5 m, najlepiej jeśli jest to 1,8 – 2 m.

WOŃ, HUK, BŁYSK
Najpopularniejszym środkiem odstraszającym dzikie zwierzęta jest Hukinol. To preparat chemiczny, który imituje zapach ludzkiego potu.
Najlepiej sprawdzają się metody dźwiękowe często wykorzystywanym rozwiązaniem jest armatka hukowa na dziki. Sprawdzą się też odstraszacze które wykorzystują intensywne światło.
Oprócz dzików odstrasza także jelenie oraz sarny.