Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Ochrona zwierząt

Realizacja spraw z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska

 

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r. poz.638). Rada Gminy, określa
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenia populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

W związku z powyższym uchwalony został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022, który znajduje się w załączniku. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

  1. Zapobieganie bezdomności zwierząt;
  2. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
  3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
  4. Opieka nad wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;
  5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  6. Odławianie bezdomnych zwierząt;
  7. Edukacja mieszkańców Gminy Pcim w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych;
  8. Zapewnienie pomocy bezdomnym zwierzętom, a w szczególności chorym bądź wymagającym pilnej opieki weterynaryjnej;
  9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  10. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt programu został pozytywnie zaopiniowany  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach oraz przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

 

Schronisko, z którym Gmina ma podpisaną umowę na rok 2022: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu,
ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ; Tel.: 18 448 84 33

Gabinety Weterynaryjne, z którymi Gmina ma podpisane umowy na rok 2022:
ul. Matejki 11 A, 32-400 Myślenice; Tel.: 12 346 20 06
Gabinet Weterynaryjny MILVUS Anna Kania 32-432 Pcim 621; Tel.: 662 674 245