Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert – NGO

Zarządzenie Nr 109/2023

   Wójta Gminy Pcim

 z dnia 22 grudnia 2023 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.: piłka nożna (I i II kwartał  2024 – runda wiosenna) siatkówka, cheerleading (I – IV kwartał 2024).

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571 t.j. z późn. zm.), Uchwały Nr XLVIII/371/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Pcim OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2024 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 1. Rodzaj zadania – w zakresie, adresaci konkursu:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: piłka nożna – kluby sportowe – I i II kwartał 2024 – runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2024/2025, siatkówka, cheerleading – stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe – I do IV kwartał 2024.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Pcim, niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz których statutowa działalność jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

 

 1. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w ogłaszanym konkursie

1.Na realizację projektu  Gmina Pcim przeznaczy kwotę, w zakresie:

 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. a) piłka nożna – I i II kwartał 2024 r.: runda wiosenna : 139 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)
 2. b) siatkówka – I do IV kwartał 2024 r.; 41000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)
 3. c) cheerleading – I do IV kwartał 2024 r.; 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

 1. Wypłata dotacji przyznanej z budżetu Gminy Pcim stanowi przekazanie beneficjentowi po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.
 2. Wypłata dotacji nastąpi z góry na poczet kosztów projektu poniesionych od 15.01.2024 r. do 30.06.2024 r. lub 31.12.2024r. w zależności od zakresu (kwartału) ujętego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)
 2. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 3. Preferowany jest udział środków finansowych własnych oferenta lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. Nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków (zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.
 6. W przypadku, gdy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, wraz z Referatem Promocji i Rozwoju dokonuje uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, przy zachowaniu podstawowych celów merytorycznych zadania oraz jeśli występuje deklarowaną kwotę środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł. Uzgodnienia przyjmują formę załącznika do umowy tj. zaktualizowanego harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania publicznego.
 7. Korektę oferty tj. zaktualizowany opis, zaktualizowany harmonogram kosztorys realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji projektu od 15.01.2024 r. do 30.06.2024 r. lub 31.12.2024 r. w zależności od zakresu (kwartału) ujętego w niniejszym ogłoszeniu.

Warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Decyzja Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 2. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)
 3. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
 4. a) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 5. b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.
 6. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, ofert złożonych w ramach konkursu, stanowiących załącznik do zawartych umów. Dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, finansowanych z dotacji do 20% wartości przyznanej dotacji, uznaje się za dopuszczalne i zgodne z umową – nie wymaga aneksu.

 

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia  2024 r. o godzinie 10.00. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, z adnotacjąKonkurs ofert – nie otwierać do 12.01.2024 r. do godz. 10:00na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Pcim – osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim, za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Gminy Pcim.

 

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na odpowiednim formularzu w terminie jak wyżej.
 3. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach będą odrzucone.
 4. Złożone oferty są rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta, następnie propozycje są przedstawiane Wójtowi Gminy Pcim.
 5. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie, w tym: dwóch pracowników Urzędu, przedstawiciel Rady Gminy Pcim oraz dwóch przedstawicieli Organizacji, z wyłączeniem przedstawicieli Organizacji biorących udział w konkursie.
 6. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe i Radę odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP najpóźniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert .
 7. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie niżej wskazanych kryteriów:

 

KryteriumMax liczb. punktów
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową5
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego5
Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie5
Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z innych źródeł na realizację zadania5
Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków10
Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków5
Łączna maksymalna liczba punktów35

 

Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

1) Oferty które otrzymały ocenę poniżej 15 pkt – nie podlegają dofinansowaniu.

2) Oferty które otrzymały 15-20 pkt – otrzymują zmniejszoną dotację.

3) Oferty które otrzymały powyżej 20 pkt – otrzymują dotację w pełnej wysokości.

 1. Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje ostatecznie Wójt Gminy Pcim w terminie do 09 stycznia 2023r. w formie ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Pcim, Pcim 563, na stronie BIP Gminy Pcim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim/ a także na stronie internetowej Gminy Pcim: https://www.gminapcim.pl/

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

 

 

 

 

W zakresie:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

– piłka nożna – kluby sportowe

 

 

 

RokŁączna kwota w zł.Organizacje pozarządowePodmioty art. 3 ust. 3
2022 224000,00224000,000,00
2023 278 000,00278000,000,00

 

– siatkówka

 

RokŁączna kwota w zł.Organizacje pozarządowePodmioty art. 3 ust. 3
2022 31000,0031000,000,00
2023 41000,0041000,000,00

 

– cheerleading

 

RokŁączna kwota w zł.Organizacje pozarządowePodmioty art. 3 ust. 3
2022 18000,0018000,000,00
2023 15000,0015000,000,00

 

 

 

VIII. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 1. W trakcie realizacji zadania konkursowego na podstawie umowy zawartej z Gminą Pcim poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania  lub racjonalnych usprawnień, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w taki  stopniu, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony  w stosunku do zakresu rzeczowego zadania konkursowego przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w ustawie z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 z późn.zm).
 2. W indywidualnym przypadku,  jeżeli podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej , wówczas jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osobie lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu uprawnionego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami , w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej , zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu polegający w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza – przewodnika.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                   mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy