Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO RENAULT MASTER

 

Pcim, 24.10.2023 r.

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO
RENAULT MASTER

Wójt Gminy Pcim podaje do publicznej wiadomości , że został ogłoszony nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego marki RENAULT MASTER

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Pcim 32-432 Pcim 563, tel. 12/ 2748050;
  e-mail: info@pcim.pl
 2. Przedmiot przetargu: samochód RENAULT MASTER
 3. rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy
 4. marka: RENAULT
 5. model pojazdu: MASTER
 6. Nr rejestracyjny: KMY LJ97
 7. nr VIN: VF1FDBUH528813094
 8. rok produkcji: 2003
 9. stan licznika: 245 478 km
 10. dopuszczalna masa całkowita 745 kg
 11. masa własna: 1760 kg
 12. liczba osi – 2
 13. ilość miejsc: 7
 14. skrzynia biegów – manualna
 15. rodzaj silnika: DIESEL
 16. pojemność: 2463 cm3
 17. moc: 84 KW (114 KM)

 

 1. Tryb przetargu: nieograniczony przetarg ofertowy. Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Gminy Pcim. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy udział jednego oferenta. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie oferty w terminie do dnia 03.11.2023 r do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Pcim lub przesłanie jej w w/w terminie pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Pcim, 32-432 Pcim 563 (z napisem: Oferta – samochód RENAULT MASTER). Oferty, które wpłyną do sprzedającego po terminie nie będą uwzględnione.
 3. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Cena wywoławcza – 15 000,00 zł brutto (słownie zł: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
 6. Miejsce i termin, w który można obejrzeć sprzedawany samochód specjalny: remiza OSP Pcim,
  po wcześniejszym umówieniu – tel. 517-597-601
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wys. 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) czyli 10% od ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy nr 50 8591 0007 0230 0000 0042 0014 KBS O/Pcim. Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium.
 8. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po zakończeniu licytacji.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
 10. Otwarcie ofert: Komisja otworzy oferty w dniu 6 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w pokoju nr 24 Urzędu Gminy Pcim. Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Otwarcie kopert stanowi jawną część przetargu. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu. W części niejawnej Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
 11. Komisja uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną, z zastrzeżeniem poniższych punktów:
 1. w razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej samej wysokości, organizator po 15 min. przerwie przeprowadzi drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej
 2. ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji. Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji 100 zł. Po ustaniu postąpień organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. W razie niedokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty.

XII. Komisja odrzuca ofertę jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

XIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży: zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia i zawarciu umowy. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

Załączniki do ogłoszenia stanowią:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego
 2. Oferta na zakup samochodu
 3. Wzór umowy zakupu pojazdu
 4. Klauzula informacyjna RODO