Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zarządzenie Nr 51/2023

Wójta Gminy Pcim

z dnia 05 lipca 2023 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.: piłka nożna (III i IV kwartał  2023 – runda jesienna sezonu piłkarskiego 2023/2024) .

 

NA PODSTAWIE ART. 5 UST. 4 PKT. 2 I ART. 13 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2023R. POZ. 571 T.J. Z PÓŹN. ZM.), UCHWAŁY NR XL/295/2022 RADY GMINY PCIM Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PCIM NA 2023 R. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, WRAZ ZE ZM. WPROWADZONĄ UCHWAŁĄ NR XLI/310/2022 RADY GMINY PCIM Z DNIA 30 GRUDNIA 2022R.

WÓJT GMINY PCIM OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2023 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH:

I. Rodzaj zadania – w zakresie, adresaci konkursu:

1. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ: PIŁKA NOŻNA – KLUBY SPORTOWE – III I IV KWARTAŁ 2023 – RUNDA JESIENNA SEZONU PIŁKARSKIEGO 2023/2024.

KONKURS ADRESOWANY JEST DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 2-3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 571 Z PÓŹN. ZM.) ZWANEJ DALEJ „USTAWĄ”, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ODPOWIEDNIO DO TERYTORIALNEGO ZAKRESU DZIAŁANIA GMINY PCIM, NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU ORAZ KTÓRYCH STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ JEST ZGODNA Z DZIEDZINĄ ZLECANEGO ZADANIA.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w ogłaszanym konkursie

1 .Na realizację projektu Gmina Pcim przeznaczy kwotę 139 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) w zakresie:

 

– Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) piłka nożna – III i IV kwartał  2023 r., runda jesienna sezonu piłkarskiego 2023/2024.

 

2. Wypłata dotacji przyznanej z budżetu Gminy Pcim stanowi przekazanie beneficjentowi po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.

3. Wypłata dotacji nastąpi z góry na poczet kosztów projektu poniesionych od 28.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

4. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)

2. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Preferowany jest udział środków finansowych własnych oferenta lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. Nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków (zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.

6. W przypadku, gdy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, wraz z Referatem Promocji i Rozwoju dokonuje uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, przy zachowaniu podstawowych celów merytorycznych zadania oraz jeśli występuje deklarowaną kwotę środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł. Uzgodnienia przyjmują formę załącznika do umowy tj. zaktualizowanego harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania publicznego.

7. Korektę oferty tj. zaktualizowany opis, zaktualizowany harmonogram kosztorys realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji projektu od 28.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Decyzja Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

2. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa  ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)

3. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

a) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.

4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, ofert złożonych w ramach konkursu, stanowiących załącznik do zawartych umów. Dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, finansowanych
z dotacji do 20% wartości przyznanej dotacji, uznaje się za dopuszczalne i zgodne z umową – nie wymaga aneksu.

 

V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca  2023 ro godzinie 10.00. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert – nie otwierać do 27.07.2023 r. do godz. 10:00” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Pcim – osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim, za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Gminy Pcim.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na odpowiednim formularzu w terminie jak wyżej.

2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach będą odrzucone.

3. Złożone oferty są rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta, następnie propozycje są przedstawiane Wójtowi Gminy Pcim.

4. W skład komisji konkursowej wchodzą  pracownicy Urzędu, przedstawiciele Rady Gminy Pcim oraz przedstawiciele Organizacji, z wyłączeniem przedstawicieli Organizacji biorących udział w konkursie.

5. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe i Radę odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dzienniku Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP najpóźniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert .

6. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie niżej wskazanych kryteriów:

 

KryteriumMax liczb. punktów
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową5
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego5
Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie5
Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z innych źródeł na realizację zadania5
Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków10
Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków5
Łączna maksymalna liczba punktów35

 

Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

1) Oferty które otrzymały ocenę poniżej 15 pkt – nie podlegają dofinansowaniu.

2) Oferty które otrzymały 15-20 pkt – otrzymują zmniejszoną dotację.

3) Oferty które otrzymały powyżej 20 pkt – otrzymują dotację w pełnej wysokości.

7. Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje ostatecznie Wójt Gminy Pcim w terminie do 27 lipca 2023r. w formie ogłoszenia.

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Pcim, Pcim 563, na stronie BIP Gminy Pcim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim/ a także na stronie internetowej Gminy Pcim: https://www.gminapcim.pl/

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

W zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

– piłka nożna – kluby sportowe

 

RokŁączna kwota w zł.Organizacje pozarządowePodmioty art. 3 ust. 3
2021 225000,00225000,000,00
2022 224000,00224000,000,00

 

 

VIII. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCEGÓLNYMI POTRZEBAMI

  1. W trakcie realizacji zadania konkursowego na podstawie umowy zawartej z Gminą Pcim poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania  lub racjonalnych usprawnień, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w taki  stopniu, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony  w stosunku do zakresu rzeczowego zadania konkursowego przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w ustawie z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 z późn.zm).
  2. W indywidualnym przypadku,  jeżeli podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej , wówczas jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osobie lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu uprawnionego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami , w niezbędnym zakresie dla tych osób.
  3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej , zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu polegający w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza – przewodnika.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

                                                                                                   mgr Piotr Hajduk

                                                                                                  Wójt Gminy Pcim