Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego

Oferta pracy

Ogłoszenie nr 1/2024 o wolnym stanowisku pracy pomocniczym

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

zatrudni

ANKIETERA

Praca stała na pełny etat

Miejsce pracy:

 • PRACA W TERENIE na obszarze powiatów: suskiego, myślenickiego lub nowotarskiego ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Jordanów, Bystra-Sidzina, Zawoja, Pcim, Lubień, Tokarnia, Rabka-Zdrój, Raba Wyżna.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych;

 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania;

 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego;

 • dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy;

 • dobrej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office);

 • predyspozycji do pracy ankieterskiej;

 • umiejętności nawiązywania kontaktów;

 • dobrej organizacji pracy własnej;

 • dyspozycyjności i mobilności;

 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych;

 • rzetelności i terminowości.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • wynagrodzenie zasadnicze:  nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie;

 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
  w zale
  żności od udokumentowanego stażu pracy;

 • trzynaste wynagrodzenie;

 • elastyczny, zadaniowy czas pracy;

 • bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych;

 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny (dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem),

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły);

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter – brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze;

 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Termin składania dokumentów: do 19.01.2024 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Krakowie

Wydział Kadr i Szkolenia
ul.
Kazimierza Wyki 3,

31-223 Kraków

w zamkniętej i podpisanej kopercie z dopiskiem ogłoszenie nr 1/2024”

lub mailowo: rekrutacjauskrakow@stat.gov.pl

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub dostarczenia oferty osobiście bądź e-mailowo.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 36 10 224

Inne informacje:

  1. W Urzędzie nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
   31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r.
   o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne,
   jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

  2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  3. Nabór składa się z dwóch etapów:

I etap: weryfikacja formalna ofert,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

W Urzędzie Statystycznym w Krakowie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Statystyczny w Krakowie (adres siedziby: ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków) – zwany dalej „Administratorem”;

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres jak wyżej lub na adres e-mail: iod_uskrk@stat.gov.pl;

 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)1 RODO  w związku z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) oraz art. 46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 2023 r. poz. 1917), natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)2 RODO). W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2022  poz. 1691). W przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 28 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 poz. 773);

 4. Obowiązek podania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub w przypadkach szczególnych wymaga Pani/Pana zgody, od której uzależnione jest ich wykorzystanie;

 5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.

 6. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, w przypadku stanowisk w służbie cywilnej, z uwzględnieniem 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;

 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia – jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wskazanym w pkt. 6 niniejszej informacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również w formie profilowania;

 9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Statystyczny w Krakowie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w naborze na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

…………….……………………

(czytelny podpis)

 

OŚWIADCZENIE *

(dotyczy naboru na stanowisko poza korpusem służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Krakowie)

Ja niżej podpisana(y) …………………………………………………………….

oświadczam, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em, nie pełniłam/em służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/byłem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

………………………………………… …………..………………………………..

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

* dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

1 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

2 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;