Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej / Treść czynności wyborczej


do dnia 22 kwietnia 2024 r.
– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
– przez  pełnomocnika  wyborczego  o utworzeniu  koalicyjnego  komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
– powołanie okręgowych komisji wyborczych,
– powołanie rejonowych komisji wyborczych

od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.
– składanie przez wyborców wniosków o:
– wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
– zmianę miejsca głosowania,
– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 1 maja 2024 r. do godz. 16.00
–  zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 6 maja 2024 r.
– utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

do dnia 10 maja 2024 r.
– podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 20 maja 2024 r.
– powołanie obwodowych komisji wyborczych,
– podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Gm. Pcim
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, 32-432 Pcim 599
Termin: 28 maja 2024 r. o godz. 17:00


od dnia 25 maja 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r. do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 27 maja 2024 r.
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
– zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów  nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
do dnia 30 maja 2024 r.
– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 31 maja 2024 r.
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 4 czerwca 2024 r.
– składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
– składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich, wniosków o ujęcie ich  w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do dnia 6 czerwca 2024 r.
– poinformowanie  wyborców  niepełnosprawnych  oraz  wyborców,  którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 24.00
– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 czerwca 2024 r. godz. 7.00–21.00
– głosowanie

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH I SIEDZIB OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH [WYCIĄG]

Okręg wyborczy nr 10
obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Kraków, Pl. Na Stawach 3.