Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Kalendarz wyborczy, wybory samorządowe 2024

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Niezbędne informacje dotyczące wyborów samorządowych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl

Informacje dotyczące organizacji wyborów na terenie Gminy Pcim w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/ugpcim,m,429943,2024.html

INFORMACJA WÓJTA GMINY PCIM z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie gminy Pcim przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego


WYSZUKIWARKA KANDYDATÓW z opisem dla Gminy Pcim

Wójt

Rada Gminy (wybieramy z kandydatów przypisanych do okręgu wyborczego w granicach którego się znajdujemy)
Zobacz: Numer okręgu-granice okręgu wyborczego

Rada Powiatu (wybieramy z kandydatów przypisanych do okręgu wyborczego nr 4)

Sejmik Województwa (wybieramy z kandydatów przypisanych do okręgu wyborczego nr 4)

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców za pomocą aplikacji mObywatel (w aplikacji korzystamy z usługi Wybory)


KALENDARZ WYBORCZY


Termin wykonania czynności wyborczej / Treść czynności wyborczej

do dnia 12 lutego 2024 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z załącznikami poniżej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z załącznikami poniżej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z załącznikami poniżej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pcim z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku, informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o dnia 22 lutego 2024 r.
– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

do dnia 27 lutego 2024 r.
– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
POSTANOWIENIE NR 173/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 lutego 2024 r. powołanie terytorialnych komisji wyborczych – wyciąg
POSTANOWIENIE NR 174/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 lutego 2024 r. zwołanie pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu zwołuje się na dzień 27 lutego 2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Komisji

Informacje Terytorialnej – Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu: skład, siedziba, dyżury, realizowane czynności


do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16.00

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców z załącznikami poniżej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Lustracja na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej
POSTANOWIENIE Nr 177/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pcim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Uchwała nr 6/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pcim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i wezwania do ich usunięcia
Uchwała nr 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie sprostowania protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pcim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

do dnia 8 marca 2024 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych – uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
Wzór zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych
Wzór zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych wyborcy w trybie art 182 § 8c
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pcim z dnia 4 marca 2024 roku, podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do dnia 11 marca 2024 r.
Możliwość złożenia przez zarejestrowane komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym: Okręg wyborczy nr 14
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu z dnia 4 marca 2024 r. Gminna Komisja Wyborcza w Pcimiu wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w okręgu wyborczym nr 14

do dnia 13 marca 2024 r.
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16.00
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

do dnia 15 marca 2024 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 18 marca 2024 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pcim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
POSTANOWIENIE NR 208/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – wyciąg –  Załącznik nr 146 – 153 gm. Pcim
POSTANOWIENIE NR 222/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami w Gminie Pcim

Gm. Pcim
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu, Pcim 1195, 32-432 Pcim
Termin: 26 marca 2024 r. o godz. 16:30

od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00
– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 25 marca 2024 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
– zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat – informujemy, że na stronie 10 „Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat” wprowadzono następującą zmianę: „Przed pierwszym głosowaniem w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane.”
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pcim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pcim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 4 okręg w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Myślenicach z dnia 22 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Myślenickiego – Okręg wyborczy Nr 4 – zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

do dnia 28 marca 2024 r.
– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
INFORMACJA Wójta Gminy Pcim z dnia 28 marca 2024 r. o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – przebieg tras, godziny odjazdu i kursu powrotnego

do dnia 29 marca 2024 r.
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 4 kwietnia 2024 r.
– poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24.00
– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 kwietnia 2024 r. godz. 7.00–21.00
– głosowanie
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego [WYCIĄG]