Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

XLIX sesja Rady Gminy Pcim

 Pcim, 1 grudnia 2023 r.

 

Informuję, że XLIX sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku o godz. 14.00
w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24
.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego  i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pcim.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pcim w latach 2024 do 2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na najem lokalu komunalnego w trybie bezprzetargowym nowemu najemcy na okres 10 lat.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pcim na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim na rok 2024”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2023.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Pcim na rok 2024:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,

2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o projekcie uchwały budżetowej i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu,

4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami,

5) głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej,

6) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek z pkt. 5.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Pcim na rok 2024 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
 4. Wolne wnioski i informacje.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.

16. Zakończenie XLIX sesji Rady Gminy Pcim.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim 

                                                                                                       dr Piotr Sadowski