Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

XLVIII Sesja Rady Gminy Pcim

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

Informuję, że XLVIII sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 roku o godz. 14.00
w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24
.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pcim w roku szkolnym 2022/2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/320/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu osłonowego Gminy Pcim w ramach  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się żywego dziecka lub przysposobienia dziecka w roku 2024 pn. „Gminne becikowe”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia logo Gminy Pcim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pcim dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Pcimiu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pcim dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Trzebuni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Pcim z gminami Lubień i Tokarnia w zakresie realizacji wspólnej gospodarki ściekowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PCIM – AKTUALIZACJA NA LATA 2023–2029 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 19. Zakończenie XLVIII sesji Rady Gminy Pcim.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim 

                                                                                                       dr Piotr Sadowski