Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Zarządzenie Wójta – Roczny Program Współpracy z NGO

ZARZĄDZENIE Nr 87/2023
WÓJTA GMINY PCIM
  z dnia 25 października  2023 r.

w sprawie: konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2024 r. Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) § 4 Uchwały nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2013 r.  poz. 5909), w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

  • 1. Przeprowadza się konsultacje w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • 2. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii w wersji elektronicznej lub papierowej przyjmowanych od 25.10.2023 r.
    do 03.11.2023 r.
  • 3. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 jest Referat Promocji i Rozwoju Gminy Pcim.

1). Opinie należy kierować na adres:
– pocztą: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pcim w godzinach pracy Urzędu,
– e-mail: info@pcim.pl,
– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:
/120904/skrytka lub /120904/Skrytka ESP.

2).  Stanowiska anonimowe nie będą rozpatrywane.

  • 4. Traci moc Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 października 2022r.w sprawie: konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2023 r. z organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT
PIOTR HAJDUK