Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW – 2024 -2027

Z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawił informację o liczbie ławników wybieranych na nową kadencję przez Radę Gminy Pcim, i tak:

– do Sądu Okręgowego w Krakowie  – XI Wydział Cywilny Rodzinny  – 1 ławnik.

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– jest nieskazitelnego charakteru,

– ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

– posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

– adwokaci i aplikanci adwokaccy,

– radcy prawni i aplikanci radcowscy,

– duchowni,

– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

– funkcjonariusze Służby Więziennej,

– radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
– prezesi właściwych sądów,
– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
– co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

– informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

– dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji.

Dokumenty  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszty opłaty za badania lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pcim w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w pokoju nr 25.
Dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy Pcim www.gminapcim.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.