Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pcim, dnia 22.11.2023 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Pcim

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pcim następujących Uchwał:

 

  • Nr XXXIII/258/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pcim dla działek ewidencyjnych nr 11090/1, 11091/1, 11092,

 

  • Nr XXXVII/284/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pcim dla działek ewidencyjnych nr 7336/15, 7336/16,7336/17,

 

  • Nr XLII/326/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pcim dla działki ewidencyjnej nr 8809,

 

  • Nr XLII/327/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pcim dla działki ewidencyjnej nr 474.

Zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony został w treści oraz na załącznikach graficznych do ww. Uchwał.

Treść uchwał zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pcim w zakładce: Rada/Uchwaly/2022 oraz Rada/Uchwaly/2023

Jednocześnie na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, zgodnie z ww. Uchwałami w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dla ww. projektów zmian planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmian planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim, drogą pocztową lub drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcim.pl, oraz ustnie do protokołu
w przypadku prognoz, w terminie do dnia 15.12.2023 r. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pcim.

Informuję, że:

1.Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.2.Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Pcim z siedzibą Pcim 563, 32-432 Pcim i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3.Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4.Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii„A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5.Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul.Stawki2, 00-193 Warszawa. 6.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 7.Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 8.Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz §11 pkt 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9.Składający wniosek ma prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: ido@pcim.pl.

 

WÓJT GMINY PCIM

mgr Piotr Hajduk

/-/