Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Zebrania wiejskie

Zarządzenie Nr 57/2024
Wójta Gminy Pcim
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pcim.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm./ oraz
§ 12 załączników nr 1-6 do Uchwały Nr XVI/77/03 Rady Gminy Pcim
z dnia 06 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz.
Urz. Woj. Mał. Nr 27, poz. 364 z późn. zm.) – Wójt Gminy Pcim zarządza,
co następuje:

§ 1
Zwołuję zebrania wiejskie mające na celu wybór sołtysów i rad sołeckich
na terenie Gminy Pcim – zgodnie z harmonogramem wyborów
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Jeżeli zebranie pierwsze nie dojdzie do skutku z uwagi na małą
frekwencję, wybory odbywają się w tym samym dniu, na drugim
posiedzeniu po upływie 30 minutowej przerwy. Zebranie to jest ważne bez
względu na ilość obecnych mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania i może podejmować prawomocne uchwały.

§ 3
Obsługę zebrania wiejskiego będzie prowadził wyznaczony przez Wójta
pracownik Urzędu Gminy Pcim.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.